پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

بعد از جابجایی هاست، فراموش کرده بودم که دوباره ایمیل رو راه بندازم، برای همین هم این مدت ایمیلم فعال نبود. اگه ایمیلی به من دادید لطفا دوباره بفرستینش.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS