پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

آقای مرتضی جعفری، درسته که دید مدیرها نسبت به پنج یا ده سال پیش واقعا بهتر شده، ولی این بهتر شدن به معنی سطحی نبودنش نیست؛ بهتر شدنی که من می‌بینم، بیشتر در جهت مد شدن طرفداری و ابراز اهمیت دادن به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه هست؛ تغییری زیربنایی نمی‌بینم.

البته واضحه که اظهار نظر هردوی ما وابسته به کمتر از بیست شرکتیه که هرکدوم ممکنه بشناسیم، نه کل جامعه مهندسی کشور؛ به همین دلیل ممکنه هرکدوممون برداشت مختلفی داشته باشیم و هردو هم تا حدی حق داشته باشیم.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS