پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

یکی از مشکلات بزرگی که همیشه تو کارم داشتم، این بوده که محدوده وظایف کسی که کار برنامه‌ریزی و کنترل پروژه می‌کنه مشخص نبوده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.