پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به دعوت کنفرانس برای یه ارائه تو کنفرانس مدیریت پروژه دارم به ایران میام. عنوان برنامه اینه: آیا پیاده‌سازی استانداردها همیشه به شکست می‌انجامد؟

تو این برنامه درباره رویکرد درست به اصلاح سیستم‌های مدیریت پروژه و مشکل‌های رایجش صحبت می‌کنم و اکثر موارد هم در قالب یه مثاله: بهبود سیستم‌های مدیریتی شرکت Sodexo که یکی دو سال پیش به عهده‌م گذاشته شده بود.

اگه تو کنفرانس شرکت داشته باشین خوشحال می‌شم ببینمتون.

سایت یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه تهران

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS