پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

برنامه‌ریزیبازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: